Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Stork Lijmen VOF, 3831 DD Leusden NL

Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend. Rekeningen van de verkoper gelden als opdrachtsbevestiging en tegelijkertijd als verzendbewijs. Veranderingen achteraf van de inhoud van de opdracht dienen schriftelijk door de verkoper te worden bevestigd.

Leveringsvoorwaarden

Vanaf € 350,-- warenwaarde, levering franko aan huis. Voor leveringen minder dan € 350,-- berekenen wij € 20,-- aan vracht- en administratiekosten. Indien levering buiten de schuld van de verkoper of haar leveranciers niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een geval van overmacht, is de verkoper voor de duur van de verhindering bevrijdt van de plicht tot levering. De verkoper is niet veplicht de uitgevallen hoeveelheden alsnog te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor transportproblemen, in welke vorm dan ook. Leveringstijden Verkoper aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het wel of niet nakomen van bepaalde levertijden.

Retourzendingen

Voor retourzendingen, door schuld van de koper, brengen wij € 25,-- aan administratie- en inpakkosten in rekening. De koper dient de goederen op eigen kosten retour te zenden. De vrachtkosten van de heenzending worden niet gecrediteerd/alsnog in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Binnen 8 dagen na faktuurdatum 2% korting of 15 dagen na faktuurdatum netto. De prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW. De verkoper heeft het recht een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen of het kontrakt te ontbinden, indien omstandigheden zich voordoen of bekend worden, waardoor haar incasso in gevaar komt.

Compensatie

Compensatie, de weigering tot het nakomen van een verplichting of retentie in verband met eventuele afspraken/aanspraken uit dit kontrakt of uit andere gronden is, binnen het wettelijk toegestane kader, uitgesloten.

Eigendomsrechten

De eigendomsrechten van de verkoper blijven bestaan tot het moment van betaling van haar totale vorderingen, uit welke rechtsgronden dan ook, tot het moment van inning van alle in betaling gegeven wissels en cheques, ook indien de koopprijs specifieke vorderingen bevat. Kiest de koper een financieringsvorm, waardoor de koper weliswaar de koopprijs verkrijgt, echter het voorbeeld wegens medeaansprakelijkheid bij een wissel, verder aansprakelijk is, dan geldt eveneens het eigendomsvoorbehoud. Bij rekening-courant geldt het voorbehouden eigendomsrecht als zekerheid voor de saldovordering van de verkoper. De vorderingen van de verkoper uit de doorverkoop van de voorbehouden zaken worden reeds nu voor de reële waarde aan de verkoper gecedeerd. Ongeacht of de voorbehouden zaak, zonder of na verwerking, separaat of samen met andere niet de verkoper toebehorende zaken, aan één of meerdere afnemers doorverkocht wordt. Hetzelfde is van toepassing indien de voorbehouden zaak in de ruimte van de koper door brand of op een andere wijze, eventueel verzekerd, beschadigd of verloren gaat voor de op de voorbehouden zaak van toepassing zijnde verzekeringsuitkering. De koper geeft hiermee alle vorderingen aan de verkoper af, die aan hem door de verdere verkoop tegen de afnemer of tegen derden zijn ontstaan. Voor het innen van deze vorderingen is de koper ook na het afstand doen gemachtigd. Het recht van de verkoper, deze vorderingen zelf in te halen, blijft hierdoor van kracht. Alleen verplicht zich de verkoper de vorderingen niet in te halen, zolang de koper zijn betalingsen andere verplichtingen normaal nakomt. De verkoper kan verlangen dat de koper zijn overgedragen vorderingen en schuldenaren bekend maakt, en alle voor het inhalen bevorderlijke aangiften maakt, de bijbehorende paperassen overhandigd en de schuldenaren de overgave meedeelt. Voor zover verkoper op grond van het eigendomsvoorbehoud zaken moet terugnemen, is de koper tot kostenvrije gefrankeerde teruggave verplicht en is de koper aansprakelijk voor een waardevermindering en gederfde winst. De rechten van de koper uit dit verdrag zijn niet overdraagbaar.

Schadevergoeding

Eisen tot schadevergoeding van koper in welke vorm en op welke rechtsgrond dan ook, ook voor zover het gebreken en gevolgschade door gebreken betreft, zijn uitgesloten. Speciale bestelllingen Bij een levering van speciaal besteld materiaal kan een fabrikant maximaal 20% meer of minder leveren dan bij bestelling was opgegeven. Hiermee dient de koper rekening te houden daar wij een teveel gewoon aan koper leveren en berekenen, en een tekort meestal niet kunnen naleveren.

Maattoleranties

Bij PVC en ABS kantenband gelden bepaalde maatttoleranties. Zie hiervoor het technisch informatieblad van de desbetreffende leverancier.

Kleurtoleranties

Er dient, zowel bij platenfabricage als bij de kantenproduktie rekening gehouden te worden met een zekere kleurnuanceverschillen per produktie per serie. Een bepaalde kleur kan bij een volgende levering dus licht afwijken. Advies: zoveel mogelijk per projekt bestellen. Bevoegde rechtbank is voor deze gevallen Amersfoort.